Terms Of Service

Versie 2.3

Algemene voorwaarden versie 2.3

Vastgesteld op 14-01-2020, te Zeist.

Download: https://wwwbox.nl/RZ-Algemene_Voorwaarden-2_3.pdf

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 ​Algemene Voorwaarden​: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.2 ​WWWbox​: handelsnaam van RZandberg. Speciaal gericht op alles omtrent web. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68461488, met BTW-nummer NL003220006B30, op adres Nijenheim 8029, 3704 TA, Zeist

1.3 ​Aspirtant-klant​: de partij aan wie het aanbod van WWWbox is gericht.

1.4 ​Klant​: de partij met wie WWWbox de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Producten of Diensten aan deze partij worden geleverd.

1.5 ​Producten​: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen WWWbox en (Aspirant-)Klant.

1.6 ​Diensten​: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen WWWbox en (aspirant-)klant.

1.7 ​Overeenkomst​: elke wederzijdse acceptatie, die schriftelijk is bevestigd, met betrekking tot de Diensten van WWWbox. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.

1.8 ​Schriftelijk​: hieronder wordt in deze voorwaarden verstaan correspondentie per brief, mail ([email protected] of [email protected]), WhatsApp (+31 6 39 53 55 49, of via het administratiesysteem (https://wwwbox.nl). De app die momenteel in ontwikkeling is, zal hier ook onder vallen, zodra ontwikkeling is afgelopen.

Artikel 2: Toepassing

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door WWWbox van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van (Aspirant-)Klant.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten en/of Diensten die WWWbox geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Klant doorlevert, alsmede op Producten en/of Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van WWWbox door een derde aan Klant worden geleverd.

2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door WWWbox en de (Aspirant-)Klant zijn overeengekomen.

2.4 WWWbox wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de (Aspirant-)Klant van de hand.

2.5 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. WWWbox en de (Aspirant-)Klant zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.6 Indien de (Aspirant-)Klant zich registreert bij WWWbox, garandeert de (Aspirant-)Klant achttien (18) jaar of ouder te zijn, of anderzijds toestemming te hebben van een wettelijke vertegenwoordiger.

2.7 Indien WWWbox het nodigt acht, kan deze, bij een (Aspirant-)Klant onder de achttien (18) jaar, Schriftelijk, toestemming vragen van een wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 3: Aanbieding, offerte en overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van WWWbox zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Offertes van WWWbox zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot twee (2) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat WWWbox de door (Aspirant-)Klant schriftelijk verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat WWWbox tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

3.4 Overeenkomsten worden steeds aangegaan voor de periode van één (1) maand tenzij anders is overeengekomen (tijdens bestelling).

3.5 Overeenkomsten worden na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor één (1) maand, tenzij anders overeengekomen (tijdens bestelling).

3.6 Indien een Overeenkomst voor bepaalde tijd is overeengekomen kan de overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd. WWWbox kan hier eventuele uitzonderingen voor maken, en staat vrij daar een eis of gevolg aan te stellen.

3.7 De Overeenkomst kan te allen tijde met inachtneming, per direct worden opgezegd, van een opzegtermijn van één maand worden opgezegd, tenzij de overeenkomst voor bepaalde tijd is overeengekomen. Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen tegen het einde van de contractsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand worden opgezegd.

3.8 Het staat WWWbox vrij om in uitzondering op punt 3.7 de opzegtermijn te doen vervallen. In gevallen waar deze optie geboden is, zal geprobeerd worden deze opzegging zo goed mogelijk uit te voeren. Dit zal echter in goede trouw gebeuren, waardoor het voor Klant niet mogelijk is om rechten te ontlenen aan deze uitzondering.

3.9 Indien Klant één of meer facturen van WWWbox open ter betaling heeft staan, zal punt 3.7 niet opgaan, en zal de opzegging van de Overeenkomst pas geschieden na betaling van alle openstaande facturen, met uitzondering van pro-forma facturen.

3.10 Bij het in werking treden van punt 3.9 zal de Overeenkomst tussen Klant en WWWbox doorlopen, ondanks opzegging door Klant. Zodra de factuur of facturen, als benoemd, zijn voldaan, zal de Overeenkomst worden stopgezet.

Artikel 4: Prijzen, tarieven en meerwerk

4.1 Alle door WWWbox vermelde prijzen en tarieven gelden in euro´s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

4.2 Alle door WWWbox vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders overeengekomen. Enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten zijn niet ​inbegrepen bij de prijzen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

4.3 WWWbox is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten één (1) maand na de aankondiging daarvan in.

Artikel 5: Wijziging prijzen en tarieven

5.1 Indien WWWbox bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of tarief overeenkomt, dan is WWWbox gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

5.2 Indien WWWbox het voornemen heeft de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de (Aspirant-)Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten twee (2) maanden na de aankondiging daarvan in.

5.3 Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de (Aspirant-)Klant de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

  • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op WWWbox rustende verplichting, ingevolge de wet;
  • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  • WWWbox alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

5.4 De (Aspirant-)Klant heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

5.5 Indien (Aspirant-)Klant niet akkoord gaat met een door WWWbox aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft (Aspirant-)Klant het recht om binnen tien (10) werkdagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met WWWbox op te zeggen.

Artikel 6: Uitvoeringstermijn

6.1 De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de WWWbox opgegeven termijn. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

6.2 Indien WWWbox gegevens of instructies nodig heeft van de (Aspirant-)Klant, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de (Aspirant-)Klant deze aan WWWbox heeft verstrekt.

6.3 Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de (Aspirant-)Klant WWWbox schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij WWWbox alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 7: Domeinregistratie

7.1 Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van de (Aspirant-)Klant zijn de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties van toepassing. De registrerende instanties zijn verantwoordelijk ten aanzien van de aanvraag van de domeinnaam. ​WWWbox​ is niet verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van het domeinnaam.

7.2 Indien een aanvraag door de registrerende instantie wordt afgewezen, zal WWWbox in overleg met (Aspirant-)Klant een passende oplossing zoeken.

7.2 De Domeinregistratie geschiedt op de naam en ter verantwoordelijkheid van de (Aspirant-)Klant.

7.3 De Domeinregistratie geschiedt per kalenderjaar en kan niet gewijzigd worden (betreft een maatwerk product), tenzij anders overeengekomen.

7.4 In geval van verlenging van de Domeinregistratie, kunnen er gewijzigde tarieven gehanteerd worden, welke schriftelijk aangekondigd worden bij de (Aspirant-)Klant.

7.5 Standaard zal verlenging van de Domeinregistratie automatisch gebeuren, mits de (Aspirant-)Klant niet, met een minimale termijn van maand voor einddatum, de Domeinregistratie heeft opgezegd.

7.6 WWWbox is nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van de domein en domeinnaam.

Artikel 8: Managed diensten

8.1 Managed diensten worden met contract afgesloten met de (Aspirant-)Klant.

8.2 Uitzonderingen op de Algemene Voorwaarden zal in het contract tussen WWWbox en (Aspirant-)Klantworden afgestemd, in overleg met de (Aspirant-)Klant.

8.3 Managed diensten zullen altijd aangegaan worden met een contract van 1 jaar, tenzij anders vermeld.

Artikel 9: Betaling

9.1 Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door WWWbox aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

9.2 Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

9.3 Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door WWWbox aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

9.4 De (Aspirant-)Klant is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

9.5 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

9.6 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De (Aspirant-)Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

9.7 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van WWWbox en de verplichtingen van de (Aspirant-)Klant jegens WWWbox onmiddellijk opeisbaar.

9.8 Bij het in werking treden van punt 9.6 staat het WWWbox vrij om de desbetreffende diensten en / of producten (tijdelijk) op te schorten, totdat aan betaling is voldaan.

9.9 Het zal (Aspirant-)Klant door WWWbox op diverse mogelijkheden worden aangeboden om te betalen. Voorbeelden van deze mogelijkheden zijn bijvoorbeeld  automatisch incasso, overboeken en iDeal. Hier zijn echter geen rechten aan te ontlenen.

9.10 (Aspirant-)Klant dient bij betaling zelf rekening te houden met de verwerkingstermijn van een betaalmethode.

9.11 WWWbox zal ten alle tijden pogen een werkzame en spoedig betaalmiddel aan te bieden. Dit zal in meeste situaties vermoedelijk iDeal zijn, echter zijn hier geen rechten aan te ontlenen. Voor meest actuele situatie dient Klant contact op te nemen.

Artikel 10: Incassokosten

10.1 Indien de (Aspirant-)Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de (Aspirant-)Klant. In ieder geval is de (Aspirant-)Klant incassokosten verschuldigd.

10.2 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft WWWbx in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

10.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de (Aspirant-)Klant.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Aansprakelijkheid van WWWbox wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, ontstaat slechts indien (Aspirant-)Klant WWWbox onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en WWWbox ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WWWbox in staat is adequaat te reageren.

11.2 WWWbox aanvaardt slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 11 blijkt.

11.3 De totale aansprakelijkheid van WWWbox, die bij de uitvoering van een Overeenkomst tengevolge van het handelen van WWWbox aan de zijde van (Aspirant-)Klant ontstaat, is beperkt tot vergoeding van directe schade, tot maximaal het totaal van de door (Aspirant-)Klant te betalen factuurbedragen per jaar, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid nooit meer zal bedragen dan €1.000,-. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten die (Aspirant-)Klant zou moeten maken om de prestatie van WWWbox aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien (Aspirant-)Klant de Overeenkomst heeft ontbonden;
  • de kosten die (Aspirant-)Klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen, doordat WWWbox op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  • redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover (Aspirant-)Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

11.4 WWWbox zal niet aansprakelijk zijn voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.5 Buiten de in artikelen 11.3 en 11.4 genoemde gevallen, rust op WWWbox geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd. (Aspirant-)Klant vrijwaart WWWbox voor alle aanspraken van derden.

11.6 De in artikel 11.3 genoemde maximum bedragen komen echter te vervallen indien, en voor zover, de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WWWbox en/of haar leidinggevende(n).

11.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat (Aspirant-)Klant de schade zo spoedig mogelijk nadat het schadetoebrengende feit zich heeft voorgedaan, doch uiterlijk binnen drie (3) weeken daarna, schriftelijk bij WWWbox meldt.

11.8 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens WWWbox vervalt binnen één jaar nadat de (Aspirant-)Klant bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Alle rechten van Intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, Offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij WWWbox of diens licentiegevers. De (Aspirant-)Klant verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst.

12.2 De (Aspirant-)Klant onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende andere materialen.

12.3 Het is (Aspirant-)Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Programmatuur.

12.4 Het is WWWbox toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur. Indien WWWbox door middel van technische bescherming de Programmatuur heeft beveiligd, is het (Aspirant-)Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat (Aspirant-)Klant niet in staat is een reservekopie van de Programmatuur te maken, zal WWWbox op verzoek van (Aspirant-)Klant een reservekopie van de Programmatuur aan Afnemer ter beschikking stellen.

12.5 Partijen kunnen in afwijking van het bovenstaande per nadere Overeenkomst bepalen dat WWWbox het Intellectuele eigendom zal overdragen. Deze overdracht geschiedt onder de voorwaarde dat (Aspirant-)Klant alle facturen heeft betaald, die op de betreffende resultaten betrekking hebben.

12.6 Voor zover voor de overdracht van de in artikel 12.5 bedoelde rechten een nadere akte vereist is, zal WWWbox een zodanige akte op eerste verzoek van (Aspirant-)Klant ondertekenen. Artikel 12.5 is onverkort van toepassing.

Artikel 13: Overmacht

13.1 Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in iedergeval verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of -elektriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken, aanvallen op netwerken en/of servers waaronder DDoS en DoS, storingen in de voor WWWbox belangrijke netwerken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering/langdurige afwezigheid van nakoming door leveranciers van wie WWWbox bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.

12.2 Wanneer een overmachtsituatie langer dan dertig (30) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. (Aspirant-)Klant blijft in ieder geval het tarief over de maand waarin werd beëindigd, verschuldigd.

Artikel 14: Illegale activiteiten

14.1 Op al onze diensten is het hosten van illegale software strikt verboden. WWWbox is ten alle tijden gemachtigd de dienst (met een melding naar de klant) op te schorsen.

14.2 Het versturen van spam vanaf onze diensten is ten strengste verboden. Op ons webhosting platform is vanwege deze reden standaard een limiet van 500 uitgaande mails per dag ingesteld per webhosting pakket. Indien u hier een uitzondering op wilt aanvragen kan dit schriftelijk.

14.3 Alle soorten websites zijn toegestaan op ons webhosting platform, met uitzondering van: file sharing websites en websites die direct of indirect verbonden zijn met illegale activiteiten (bijv. het faciliteren of ondersteuning bieden aan het versturen van (D)DoS aanvallen).

Artikel 15: Verjaringstermijn

15.1 Voor alle vorderingen jegens WWWbox en de door WWWbox (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 16: Wijzigingen AV

16.1 WWWbox heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

16.2 Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten tussen WWWbox en (Aspirant-)Klant waarvoor de wijziging geldt.

16.3 WWWbox zal de (Aspirant-)Klant schriftelijk op de hoogte stellen van wijzigingen in de Algemene Voorwaarden.

16.4 De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na dertig (30) dagen, nadat de (Aspirant-)Klant op de hoogte is gesteld, van de wijzigingen van kracht zijn.

16.5 Indien de (Aspirant-)Klant niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de (Aspirant-)Klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 17: Toepassing recht en geschillen

17.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij WWWbox partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

17.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

17.3 Geschillen tussen WWWbox en de (Aspirant-)Klant zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Powered by WHMCompleteSolution